Navigace

Obsah

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

     realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti.

Práce ŠD je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.


Na škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny.

 Vychovatelky ve školní družině : Nikola Tomková, Věra Kejlová

Provoz družiny (dle potřeb rodičů) : 

                     před vyučováním 6.30 – 7,25 hod.

                     po vyučování do 15.30 hod. 

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD JE 100 Kč za měsíc. 

 

 

 CO ŠKOLNÍ DRUŽINA DĚTEM POSKYTUJE ?

ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučování a odpoledne před odchodem domů.

Časové rozvržení a uspořádání činnosti ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte.

►Pro každodenní činnost využíváme samostatnou místnost v budově školy, pro zájmové činnosti využíváme tělocvičnu a cvičnou kuchyňku.

►Pro herní činnosti si mohou žáci vybírat stavebnice, hračky a stolní hry, které jsou umístěny tak, aby si je žáci mohli brát i ukládat samostatně.

►Pro aktivity venku používáme sportovní náčiní ze školní tělocvičny.

►Pro rozvoj čtenářských dovedností a pěstování čtenářských návyků máme možnost využívat knihy ze školní knihovny a časopis Mateřídouška.

►V družině máme počítače, které žáci využívají k didaktickým hrám, ke kreslení, počítání.

►K rozvoji pohybových dovedností a schopností využíváme školní zahradu, tělocvičnu, hřiště a park.