Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

      Kritéria přijetí dítěte do MŠ

 

  • dítě má trvalé bydliště v Kněževsi

 

  • přednostně se podle §34 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

 

  • dítě, které nemá trvalé bydliště v Kněževsi a škola má volnou kapacitu

 

  • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti od 3 let, s nástupem od prvního dne v měsíci narození
     
  • podle § 50, zákona č.258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) v platném znění, je do MŠ přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( nevztahuje se na přijetí dítěte, které dovrší 5 let k 31.8.2020 – povinná předškolní docházka)