Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

 

 Zápis dětí do MŠ probíhá :

  - po dohodě se zřizovatelem (termín, kapacita zařízení, spádovost, apod.)

  - děti  mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku

  - dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy

  - žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče vytisknou sami
   
nebo po dohodě obdrží v MŠ 

  - ředitelka rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ do 30 dnů po obdržení žádosti

  - do MŠ se může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným  očkováním 
   
(výjimka je zákonně stanovena u dětí v povinném předškolním vzdělávání)

- rodiče vyplní Evidenční list, potvrzení od lékaře letos bude pro účely zápisu  
 
nahrazeno tím, že rodiče k žádosti připojí kopii očkovacího průkazu dítěte a Čestné
  prohlášení, že dítě absolvovalo povinná očkování

 - Žádost, Evidenční list, Čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu rodiče doručí
   ředitelce školy

  - při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka školy po dohodě se  zákonnými zástupci
   
dítěte  dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu  v těchto dnech, zároveň
   
i způsob a rozsah jeho stravování

  - pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto  sjednaných podmínek,
   
je nutno tuto změnu dohodnout s  ředitelkou školy a předem napsat do žádosti

  - rodiče nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích

  

  V Kněževsi dne 5.4.2020

   Mgr. Dana Vondrušková