Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021V MŠ

Nový školní rok začal 1.9. Provoz MŠ zůstává od 6.30 do 16.00. Děti se do 7.00  schází ve třídě Sluníček, odpoledne se od 15.00 opět ve třídě Sluníček rozchází.
Adaptační doba pro naše nové dětičky je podle dohody s učitelkami na třídě. Je na uvážení rodičů, zůstanou-li ve třídě, ale vzhledem k situaci bychom upřednostńovali, kratší časové intervaly bez rodičů.

OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2020
Vstup do školy:
Při vstupu do školy, popř. do dětské šatny rodič použije na ruce dezinfekci sobě i dítěti. Dítě si po předání učitelce omyje ruce mýdlem a čistou vodou, použije dezinfekční gel (dezinfekce je umístěna u vchodových dveří) Rodiče zajistí, aby se dítě samo nedotýkalo připravených rozprašovačů.
Dítě do mateřské školy přivádí pouze jeden zákonný zástupce či jiný doprovod. V prostorách školy se zdržuje s dítětem po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a jeho předání učitelce nebo vyzvednutí od učitelky.
S účinností od 1. 9. 2020 do doby, kdy je ministerstvem zdravotnictví určena povinnost nosit roušku v některých vnitřních prostorech veřejných budov, doporučujeme zákonnému zástupci či jinému doprovodu dítěte překryt si nos a ústa rouškou.
Rodiče neprodleně sdělí učitelce případné změny v telefonních kontaktech pro případ, že by bylo potřeba zákonného zástupce informovat o zdravotním stavu dítěte.
Do školy nesmí vstoupit žádné osoby, který vykazují příznaky infekčního onemocnění.

Postup při podezření na výskyt nákazy COVID 19
V případě zjištění některých z příznaků škola postupuje takto:
Příznaky již při příchodu dítěte do MŠ:
Dítě s příznaky onemocnění nebude do MŠ přijato. Poté zákonný zástupce neprodleně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Příznaky v průběhu dne:
V případě, že dítě vykazuje známky akutního onemocnění, má škola povinnost zajistit oddělení dítěte od ostatních dětí, určit k němu dospělou osobu, a to po dobu nezbytně nutnou. Zákonný zástupce si na základě informace od třídní učitelky nebo ředitelky neprodleně dítě vyzvedne. Poté zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Chronická onemocnění:
V případě, že dítě nebo zaměstnanec trpí chronickým onemocněním (rýma, kašel), může do budovy školy vstoupit pouze pokud tuto skutečnost potvrdí praktický lékař pro dorost a děti (u dítěte) nebo praktický lékař či poskytovatel pracovně lékařských služeb (u zaměstnanců školy).