Obsah

Základní škola Kněževes se nachází v centru obce na prostorném Husově náměstí

v blízkosti Úřadu městyse  a kostela sv.Jakuba Většího. Školu tvoří dvě spojené jednopatrové budovy obdélného půdorysu a obklopují ji dvě oplocené školní zahrady, chodníky a školní dvůr. Škola má podle dochovaných kronik bohatou historii a významné místo v životě obce. Navštěvovalo ji vždy podle údajů v kronikách cca 300 žáků. Naši školu nyní navštěvují žáci z obcí Kněževes, Hokov, Heřmanov, Hořovičky a Hořesedly.

V budově se nacházejí 4 učebny žáků 1. - 5. ročníku, školní dílna, učebna cizích jazyků, počítačová učebna, tělocvična, čítárna, školní dílna a cvičná kuchyňka.

Zřizovatelem školy je Městys Kněževes. 1.1. 2003 škola přešla do právní subjektivity a byla zřízena jako příspěvková organizace. Kapacita školy je 325 žáků, současný stav žáků je 38. K výraznému poklesu počtu žáků došlo v 50. letech 20. století a po r. 1989. Důležitým mezníkem v historii školy je i změna organizace na školu malotřídní s pěti ročníky od 1.9.2006. Součástmi školy jsou rovněž školní družina, mateřská škola a školní jídelna.
V 1.-5. ročníku se žáci učí podle našeho vlastního Školního vzdělávacího programu základní školy Tvořivá škola.
Od 2. ročníku se žáci učí povinně anglickému jazyku.    Žáci mohou aktivně trávit svůj volný čas i v jiných zájmových kroužcích: sportovním, florbalovém, výtvarném, šachovém, pečení, přírodovědném, kroužku leteckých modelářů.

 
Z historie školy:

            Základní škola leží v centru obce, tvoří ji 2 spojené jednopatrové zděné budovy z let 1883 a 1905. Starší budova byla vystavěna za jeden rok a uvedena dne 18.září r. 1883 do provozu. Mladší budova byla přistavěna teprve r.1905 a byl tak dán základ rozšíření školy na měšťanskou. Obě budovy jsou velké, prostorné, s vysokými místnostmi, okny a dveřmi. 
Uprostřed stavby obecné školy byl spolu s listinou uložen a zazděn památný kámen. Budova patří mezi dominanty obce, byla stavěna velkoryse, s velkými a prostornými třídami chodbami a okny. Patřila k prvním měšťanským školám na Rakovnicku, má bohatou historii, navštěvovalo ji do 2.světové války kolem 300 žáků.

1899 zrušilo obecní zastupitelstvo školné, náklady platí obec
1905 první dvoudenní pololetní prázdniny ( 27.-28.2. )
v poledne se podává dětem polévka
1908 byla zahájena výuka německého jazyka
1909 1. Dětský den , děti hrály divadelní představení
1914 – 1918 škola zasílala sbírky pro Červený kříž
1918 1. Školní akademie – za výnos byly nakoupeny pomůcky
15.4. byl zaveden letní čas – počátek výuky od 9 hodin
školní rok začíná 1.9. a končí 30.6.
nové předměty: občanská výchova, ruční práce pro chlapce, tělocvik povinný i pro dívky, nauka o domácím hospodářství pro dívky, branná cvičení
1930 vzniklo na škole rodičovské sdružení, začaly se provádět zdravotní prohlídky žáků
zaveden školní rozhlas
1940 zaveden nový předmět Psaní na stroji
1941 školní rok poprvé rozdělen na 1. a 2.pololetí
učitelé byli pojištěni
1952 byla zřízena školní jídelna

Po válce nastává pokles stavu žáků na 200, po roce 1989 na 102, po září 2006 na 28.
Od roku 2007 počet žáků školy kolísá mezi 30 až 50 žáky..

Od 1.9.2009 jsme škola trojtřídní s pěti ročníky.