Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

      Kritéria přijetí dítěte do MŠ

 

 • přednostně se podle §34 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

 

 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti od 3 let, s nástupem od prvního dne v měsíci narození
   
 • podle § 50, zákona č.258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví) v platném znění, je do MŠ přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ( nevztahuje se na přijetí dítěte, které dovrší 5 let k 31.8.2020 – povinná předškolní docházka)
   
 • na základě novely školského zákona (zákon č.343/2007 Sb.) mají k předškolnímu, základnímu, uměleckému, jazykovému a zájmovému vzdělávání a školským službám cizinci, kteří nejsou občany EU nebo jejich rodinnými příslušníky, zajištěn přístup za stejných podmínek jako státní občané ČR za podmínky, že na naše území mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě zvláštní právní postavení cizince dle výčtu v §20 odst.2 písm.d)