Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

                         lo

  LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 

LOGOHRÁTKY

 

Cílem primární logopedické prevence je věnovat zvýšenou pozornost a péči dětem s narušenou komunikační schopností a tím předcházet nesprávnému vývoji řeči a odkladu školní docházky z důvodu špatné řečové úrovně dětí. Formou hry se zaměřit na oblasti úzce související s rozvojem řečových schopností. Dbát na rozvoj komunikačních dovedností, motorických schopností mluvidel, správnou výslovnost, zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku a rozumové schopnosti. Vytvořit podmínky pro správný a přirozený vývoj řeči.

Logopedickou prevenci jsme začlenili do ŠVP. Bude probíhat 1x týdně s vybranými, především předškolními dětmi, formou skupinových logopedických hrátek, které vede logopedická preventistka ( pedagog ) a navazuje na odbornou logopedickou péči.

Logopedická prevence však nenahrazuje péči klinického logopeda, který s dítětem individuálně vyvozuje hlásky.

Logopedická prevence

Správná mluva je vizitkou každého z nás, avšak zkušenosti pedagogů, klinických logopedů varují, že stále více dětí předškolního věku trápí nějaké poruchy výslovnosti. Pokud se porucha podchytí včas a dojde k efektivnímu působení nejen v MŠ, u klinického logopeda, ale především doma, je velké procento úspěšnosti jejího úplného odstranění. Velkou roli ve vývoji řeči hraje zájem a všímavost Vás rodičů. Využijte své role a moci, buďte všímaví, kreativní a nebojte se v případě pochyb se na nás obrátit. Z hlediska vývoje řeči přibližně kolem 7. roku končí to nejvhodnější období, aby se řeč a vůbec komunikace správně rozvinula, dítě se naučilo dobře vyslovovat a řeč i výslovnost se stačila upevnit.

Jak mohu dítěti pomoci

 • mluvte s dětmi správně, čtěte jim pohádky, vyprávějte si zážitky, vysvětlujte jim obsah shlédnutého filmu, aby mu rozuměly a poznávaly nová slova, buďte trpěliví a vyslechněte vyprávění svého dítěte, dejte mu příležitost mluvit, vyjádřit se…
 • nedejte na rady typu (byť od odborníka), že v 5 letech je ještě čas. NENÍ  TO  PRAVDA! ( tříleté děti již mají hovořit a to přinejmenším v jednoduchých větách).
 • procvičujte doma s dětmi to, co vám logopedická asistentka zaznamená do desek.
 • dítě má pomůcky potřebné k logopedické práci,k  předávání informací mezi učitelkou a rodiči slouží desky, které si děti vždy nosí.

Některé zásady pedagogické prevence

 • Nenutit dítě mluvit výzvami typu: Řekni! Zopakuj!
 • Nezesměšňovat dítě opakováním jeho chyb­ných výpovědí.
 • Netrestat, nekritizovat a neupozorňovat dítě, že mluví špatně.
 • Neopravovat ho, nevracet se, aby něco vyslovilo, zopakovalo, zodpovědělo správně.
 • Nepřerušovat dítě při mluvení.
 • Nevyčítat dítěti, že málo a špatně mluví.
 • Nenutit dítě mechanicky opakovat předříká­vaná slova bez pochopení jejich obsahu.
 • Nenutit dítě k řečovým projevům před cizími lidmi nebo při veřejném vystoupení, pokud samo nechce.
 • Nevystavovat dítě komunikačním situacím, v nichž by selhalo nebo se cítilo neúspěšné.
 • Nepodceňovat ani nepřeceňovat komuni­kační schopnosti dítěte.
 • Nestresovat dítě nedostatkem času, netrpělivostí.
 • Nezapojovat dítě do činností, které v něm vy­volávají strach a úzkost.
 • Nevyvozovat u dítěte správnou výslov­nost narušené hlásky — to je v kompetenci logopeda.

Pomozte nám, pomáháte tím svým dětem“.

V mateřských školách je logopedická péče kterou zajišťuje kvalifikovaná učitelka, součástí výchovně vzdělávacího programu a zaměřuje se na logopedickou prevenci. Díky ní je možné předejít mnoha vývojovým vadám řeči. Rozvíjí slovní zásobu dětí, zlepšuje jejich vyjadřovací schopnosti, zabývá se smyslovým vnímáním, přispívá k rozvoji motorické dovednosti, a tím i k obratnosti mluvidel. Může účinně pomoci tam, kde vady a poruchy řeči vznikají na základě nesprávného mluvního vzoru, jako důsledek málo podnětného prostředí nebo jednostranně zaměřeného prostředí, nezralého sluchového či zrakového vnímání nebo neobratnosti mluvidel. A protože typickou činností předškolního věku je hra, také při preventivních logopedických aktivitách si děti společně s učitelkou hlavně hrají a mluví a mluví a hrají.

 

MLUVENÍ HROU
 

Kolektivní intervence dětem hravou a zábavnou formou umožňuje překonávat jejich řečové obtíže, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost.

V rámci kolektivní činnosti aktivita rozvíjí

 • zrakovou a sluchovou percepci, paměť a diferenciaci
 • prostorovou a časoprostorovou orientaci
 • rytmické cítění, rytmizaci pohybového i mluvního projevu
 • hygienu mluvidel
 • sociální dovednosti
 • slovní zásobu

Dovednosti jsou procvičovány formou nejrůznějších didaktických her a cvičení v menší skupině.

Cílem je náprava komunikativních dovedností

 • tempo řeči
 • slovní pohotovost
 • plynulost řeči
 • celkový mluvní projev

 

Činnosti zaměřené na výchovu řeči dětí:

 • Sluchové hry
 • Dechové cvičení
 • Gymnastika mluvidel
 • Průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek
 • Rytmizace slov, říkadel a rozpočítadel
 • Zpěv a rytmizace známých písniček – hry se zpěvem
 • Dramatizace pohádek – hra Na divadlo
 • Grafická cvičení s doprovodnými říkadly

 

Sluchové hry

Děti poznávají zvuky zvířat, ptáků a zvuky různých známých činností.

Učitelka řekne dvě slova a děti poznávají zda zní stejně či jinak (lze použít i nesmysly např. dýs-dýš).

Dechová cvičení

Nácvik usměrňování výdechového proudu ( foukání do listu papíru, vatové čí polyst. kuličky, foukání brčkem do vody, dýchání si do dlaní).

Nácvik nádechu a výdechu ( přivoníme ke květince, předvádíme troubení auta či houkání vlaku, foukání do větrníčku, hra s foukadlem, hra Na foukaný fotbal)

Gymnastika mluvidel

Zde je dobré, když si děti správnost nácviku kontrolují každý sám v zrcátku.

Cvičení s jazykem ( tvoření špičky, ruličky, lehké vysouvání a zasouvání jazyka, předvádění Čertíka, dosahování na nos či bradu, pohyb jazyka zleva doprava, atd.).

Cvičení dolní čelisti (pohyb dolní čelisti při zavřených ústech, otevírání a zavírání úst – hra Na ospalce).

Cvičení rtů (střídání úsměvu s mračením, posílání pusinek, našpulení rtů – hra Na kapříky).

Průpravná cvičení k artikulaci

Napodobování pohybů mluvidel. Motivace zvuků při vyvozování hlásek (např. Á – zíváme, Ó – divíme se, AU – to to bolí, atd.)

Rytmizace slov, říkadel a rozpočítadel

Dělení slov na slabiky – nejdříve vytleská učitelka a pak děti opakují. Zvládnuto – děti vytleskávají samy ( své jméno, co je na obrázku, atd.). Dáváme pozor na dodržení dlouhých slabik.

Rytmizace a výslovnost říkadla – opět nejdříve předvede učitelka, poté společně s dětmi a nakonec děti samy. Lze doprovodit i obrázky či průpravným cvičením.

Zpěv a rytmizace písniček

Při nácviku písně postupujeme stejně jako u říkadel, ale děti rytmus vyťukávají např. ozvučnými dřívky a pod. Děti doprovázíme hrou na hudební nástroj.

Dramatizace pohádky

Učitelka nejdříve vypráví pohádku sama dle obrázků a přidává i obrázky postav. Poté opakuje a už ji doplňují děti. V závěru se děti střídají a pohádku dle obrázků vyprávějí samy. Pohádku je vždy hezké si společně zahrát. Dobré je volit známé pohádky

Grafomotorika

Cvičení na uvolnění ramenního kloubu, předloktí a zápěstí v rytmu říkadel. Učitelka předvádí děti opakují. Nácvik špetky. Grafická cvičení s doprovodnými říkadly. Kreslení na volný námět – samostatné kreslení dětí (velký prostor).